Blog o Prawie

prasówka

Ilu jest w Polsce detektywów?

Dziś garść ciekawostek – przede wszystkim dla tych, którzy zaczytywali się kiedyś w powieściach o detektywach. Wyjaśnię, jak zostać detektywem i jakie warunki musiałby dziś spełnić bohater powieści Arthura Conan Doyle'a, by wykonywać swoją profesję.

Zostać detektywem jest dziś łatwiej niż kilka lat temu, a to za sprawą deregulacji (czyli otwarcia) tego zawodu, które nastąpiło z dniem 1 stycznia 2014 r. . Do tego dnia kandydaci do zawodu byli zobowiązani do otrzymania licencji, którą przyznawano po pozytywnym zdaniu egzaminu organizowanego przez komendanta głównego policji. Dziś wystarczy przejść obowiązkowe szkolenie specjalistyczne, które obejmuje następujące zagadnienia:

 • ochrona danych osobowych

 • ochrona informacji niejawnych

 • przepisy regulujące prawa i obowiązki detektywa oraz

 • zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. 

  finggers.jpg W związku z uproszczeniem wymogów, liczba detektywów w Polsce wyraźnie się po 1 stycznia 2014 r. zwiększyła. Dane na ten temat zbiera Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. I tak:

 • 2003 r. - licencję detektywa wydano 126 osobom;

 • 2004 r. - licencję detektywa wydano 124 osobom;

 • 2005 r. - licencję detektywa wydano 56 osobom;

 • 2006 r. - licencję detektywa wydano 68 osobom;

 • 2007 r. - licencję detektywa wydano 57 osobom;

 • 2008 r. - licencję detektywa wydano 49 osobom;

 • 2009 r. - licencję detektywa wydano 68 osobom;

 • 2010 r. - licencję detektywa wydano 81 osobom;

 • 2011 r. - licencję detektywa wydano 73 osobom;

 • 2012 r. - licencję detektywa wydano 49 osobom;

 • 2013 r. - licencję detektywa wydano 43 osobom;

 • 2014 r. (do dnia 29.10.2014 r.) - licencję detektywa wydano 519 osobom.

W 2015 r. mieliśmy w Polsce 1320 detektywów.

detektyw.jpg

Kto może świadczyć usługi detektywistyczne?

O wydanie licencji może się starać osoba, która

 • ukończyła 21 lat,

 • posiada wykształcenie co najmniej średnie,

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,

 • posiada polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE,

 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (także skarbowe),

 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie w okresie ostatnich 5 lat,

 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,

 • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,

 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia, o którym wcześniej była mowa

Podstawy działalności detektywów regulują następujące akty prawne:

Z kolejnego wpisu dowiecie się, w jaki sposób założyć biuro detektywistyczne/agencję detektywistyczną.